Ochrana osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas je udělen Alimpex Food a. s., IČ: 47115807, se sídlem Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 („správce“) coby správci údajů, a to v rozsahu všech údajů poskytnutých správci ze stany mé osoby.

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovávány: (i) správcem, (ii) jakýmkoliv zaměstnancem správce či (iii) jakýmkoliv smluvním partnerem správce. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány následujícím způsobem: (i) strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a (ii) v písemné podobě.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro účely (i) výběrového řízení na účast v inkubačním / akceleračním programu zaměřeném na podporu začínajících projektů a podnikatelů, který je organizovaném správcem, (ii) evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o účast ve shora uvedeném programu, (iii) marketingu, (iv) zařazení osobních údajů do databází, (v) poskytování či zpřístupnění osobních údajů třetím osobám.

Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.